I.Všeobecné podmínky www.pujcimjukebox.cz • Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel firma Vítězslav Jícha ičo: 665 00 150 a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě ( dále jenom nájemce).
 • Nájemce může být každý, kdo předloží platný průkaz totožnosti.
 • Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku a nevykazuje žádné viditelné poškození.

 • II. Použití pronajatého předmětu

 • Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži a mechanickému poškození.
 • Nájemce se zavazuje že, nebude nijak kopírovat software ani jiná data uložená v Jukeboxu.

  III.Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce

 • Aktuální cena pronájmu 1500 Kč je k dispozici na internetových stránkách pronajímatele.
 • Při převzetí pronajatého předmě tu je nájemce povinen složit kauci ve výši 1000 Kč , která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. Vpřípadě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu v četně příslušenství.
 • IV. Doba nájmu a vrácení předmětu

 • Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době nebo telefonické domluvě s pronajímatelem.
 • Pokud předmět nebude vrácen v čas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500,- K č za každý započatý den držení předmětu.
 • Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.
 • Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

  V. Vrácení kauce

 • V případě,že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby kdy bude nebo známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.

  VI. Závěrečné ustanovení

 • Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecný mi obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č . 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů .
 • Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem.
 • Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 01. 11


  Zpět